Het PAC heeft de volgende kernambities voor de komende vier jaar;

De inwoner staat centraal. Wij hebben vertrouwen in wat onze inwoners zelf kunnen. Diegenen die daarbij een duwtje in de rug nodig hebben kunnen op ons rekenen.
We zijn ervan overtuigd dat zeggenschap en regie dicht bij de inwoners in de eigen omgeving bijdraagt aan het welzijn van íedereen. De betrokkenheid en medezeggenschap van de inwoners willen we actief versterken door de dialoog met alle inwoners op thema’s aan te gaan.


We geloven in de kracht van Coevorden en de unieke positie die onze gemeente in de grensstreek met Duitsland en Overijssel heeft. Wij staan voor een duurzame inrichting van onze gemeente waarbij het ook in de toekomst goed wonen, leven, werken en recreëren is. Vanuit een rijke historie en eigen identiteit. Wij geloven niet in gemeentelijke schaalvergroting, een fusie met andere gemeenten wijzen we af.


Op milieugebied willen we de meest groene, innovatieve en duurzame gemeente in Drenthe zijn. Het PAC gaat voor Coevorden Klimaatneutraal in 2030.


Het PAC wil dat financiële middelen worden ingezet om de lokale democratie te versterken. Dorps- en wijkbudgetten geven naast het stimuleringsfonds kansen om dorp- en wijkvisies tot uitvoer te brengen.


Het PAC wil dat wethouders in het kader van gebiedsgericht werken aanspreekpunt worden voor een bepaald gebied binnen de gemeente. Dit versterkt de binding tussen inwoners en bestuur.


Tevens wil het PAC dat naast inspreek- en meespreekrecht, de fracties inwoners op expertise ruimte kunnen geven hun inbreng te hebben bij onderwerpen die geagendeerd staan.