In de afgelopen periode heeft het PAC op constructieve wijze oppositie gevoerd. Dat wil zeggen dat we de collegevoorstellen ondersteund hebben die we goed vonden. Ideeën hebben aangedragen als we dachten dat het beter kon.


We hebben een actieve rol vervuld in de totstandkoming van beleid. Niet alleen in de commissie- en raadsvergaderingen, maar ook door deelname in werkgroepen zoals minimabeleid, omgevingswet, bestuurlijke vernieuwing, grip op samenwerkingsverbanden, klankbordgroep sociaal domein.
En natuurlijk ook door met inwoners in gesprek te gaan.


We hebben (schriftelijke) vragen gesteld over onder andere: de slakken bij de Europark Verbrandings Installatie (EVI), dagziekenhuis/revalidatie Aleida Kramer, besluitvormingsproces Asiel Zoekers Centrum (AZC) Oosterhesselen, Verkeerssituatie EDS-Plein, Vergunning Bio Energy Coevorden (BEC), Transport Unitech Services, overgangsrecht Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) , minimabeleid, Projectcentrummanagement, Sportvragen, Grafrechten, TSN-Thuiszorg, Stimuleringsfonds.


We hebben verschillende amendementen opgesteld om voorgesteld beleid aan te passen, waaronder de reservering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) middelen.
Daarnaast hebben we stemverklaringen afgegeven waaronder windmolens Weijerswold.


Hebben we ons ingezet voor de aanpassing van stoepen in Sleen. Is er op ons verzoek een brief aan het Ministerie van Justitie gestuurd inzake AZC. Hebben wij gesproken bij de dodenherdenking op 4 mei in Oosterhesselen. Hebben wij een toespraak gehouden bij het hijsen van de regenboogvlag op Roze Zaterdag. Ook heeft het PAC het initiatief genomen te komen tot een Platform Diversiteit.
Daarnaast hebben de verschillende leden werkbezoeken gebracht en bijeenkomsten bezocht in de gemeente en daarbuiten.


We hebben door moties daadwerkelijk nieuw beleid geïnitieerd, sommigen hebben ook brede steun gekregen, waaronder: Belasting Milieu door bollenteelt, Openbaar maken locaties AZC, Herontwikkeling Citadelpunt, Voortgang Regio Specifiek Project (RSP), Coevorden Regenbooggemeente, Tegen geheimhouding documenten Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD), (Ecologisch) Bermbeheer, Oprichting Platform Diversiteit, Inwonersvoorstel, Versterking Bestuurlijke vernieuwing, Coevorden Dementie vriendelijke Gemeente.