1. Geen bestuurlijke schaalvergroting, door samenvoeging met buurgemeenten.
2. Dat Wethouders zich verbinden aan een bepaald gebied binnen de gemeente.
3. Gemeentelijke regelingen alleen als de raad voldoende zeggenschap houdt en het gezamenlijk beleid geen kostenverhoging met zich meebrengt.
4. Beter overleg met gemeentelijke advies- en inspraakorganen en meer aandacht om een goede continuïteit van deze advies- en inspraakorganen te bewerkstelligen.
5. Dat bij aanbestedingen in de publieke en semipublieke sector dit conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen is.
6. Discussie en evaluatie van gemeenschappelijke regelingen en de invloed en positie van de raden.
7. Themabijeenkomsten openbaar vervoer om te komen tot uitgangspunten en beleid.
8. Dat naast het meespreekrecht inwoners ruimte krijgen van de raadsfracties om actief hun deskundigheid op onderwerpen in te brengen.
9. Twee wekelijkse informatiepagina gemeente in huis-aan-huisblad.
10. Dat een actueel rampenplan voor de gemeente wordt ontwikkeld en geoefend.
11. Dat de gemeente een actief antidiscriminatiebeleid voert en draagt Coevorden als Regenbooggemeente actief uit.
12. Dat de stedenband met Brest wordt verbroken.
13. Een gekozen burgmeester.
14. Dat Wethouders , gemeentesecretaris en leden van het Management Team woonachtig zijn in de gemeente Coevorden.