Om de verbinding tussen bestuur en inwoners te versterken wil het PAC dat wethouders zich verbinden aan een bepaald gebied binnen de gemeente. Zij krijgen samen met de inwoners en met ondersteuning van het ambtelijk apparaat een grote mate van zeggenschap over de invulling van het gebied binnen de kaders die de raad heeft vastgesteld.


Bij de decentralisatie van de verschillende taken naar de gemeenten was het uitgangspunt dat dit beter zou gaan als dit lokaal georganiseerd wordt. Immers de gemeente kent haar inwoners het best. Deze verzwaring aan taken maakt dat gemeenten in toenemende mate moeten samenwerken. Op zich is daar niets mis mee. Echter de invloed van de gemeenteraden op deze processen wordt daarmee beperkt.


Vormen van samenwerking, bijvoorbeeld in BOCE (Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen) kan door sommige bestuurders worden aangegrepen om tot verdere schaalvergroting te komen.
Het PAC is hier tegen. Verder schaalvergroting betekent meer afstand tot de inwoners terwijl we juist een beweging andersom moeten maken.


Publiek vervoer wordt in samenspraak met gemeenten in Drenthe en Groningen geregeld. We willen themabijeenkomsten openbaar vervoer om met inwoners samen vooruit te kijken wat in de toekomst wenselijk en nodig is.
De inwoners en andere belanghebbenden worden in een vroeg stadium geïnformeerd over beleidsvoornemens en planvorming zodat inspraak mogelijk is en invloed kan worden uitgeoefend.
De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Naast het inspreek -en meespreekrecht kunnen fracties op thema’s inwoners met expertise ruimte geven inbreng te hebben op onderwerpen.


In toenemende mate wordt ook de gemeentelijke dienstverlening gedigitaliseerd. Op zich is daar niets mis mee maar er zijn veel laaggeletterden en ook digitale-analfabeten, die hierdoor op afstand van informatie komen. Het PAC wil dat gemeentelijke communicatie ook in huis-aan-huisbladen komt. Ten aanzien van de dienstverlening wil het PAC, dat de gemeente zich dienstbaar en klantvriendelijk opstelt. Dienstverlening vanuit het zoeken naar mogelijkheden en niet vanuit onmogelijkheden.


De gemeente dient een integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen waaraan belangrijke ontwikkelingen kunnen worden getoetst. Deze ontwikkelingen betreffen o.a. de risicovolle bedrijvigheid op korte afstand van de woonomgeving en de voortdurende herinrichting van gemeentelijke en regionale veiligheids- en hulpdiensten.


Bij aanbestedingen in de publieke en semipublieke sector wordt rekening gehouden met het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het werk wordt gegund aan organisaties, die o.a. voldoen aan de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT) en mensen met een beperking in dienst nemen. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie.


Coevorden is Regenbooggemeente. Dat betekent dat we ons willen inzetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI-inwoners verder te bevorderen.
Er bestaat een stedenband met Brest in Wit-Rusland. De mensenrechten worden geschonden. Zo kent het land nog steeds de doodstraf en wordt deze ook uitgevoerd. De positie van de LHBTI gemeenschap staat enorm onder druk en is onveilig . Wij vinden dat Coevorden haar goede naam hier niet aan moet verbinden.
Bij internationale samenwerking dragen we onze positie als Regenbooggemeente actief uit. Samenwerking of een stedenband gaan we pas aan bij gedeelde waarden ten aanzien van LHBTI’s.


Het PAC is voorstander van de gekozen Burgemeester. Zodra het wettelijk mogelijk is wil het PAC daar vorm aangeven.

Daarom wil het PAC