De wijk- en dorpsvisies bieden een mooie basis om hier verder uitvoering aan te geven. Het PAC vindt het stimuleringsfonds een goed instrument om inwoners maximale regie te geven en inbreng te hebben op de thema’s die belangrijk worden gevonden om deze vervolgens zelf ook uit te voeren.
Voor initiatiefnemers die niet zelf in staat zijn hieraan vorm te geven is ondersteuning gewenst.


In het kader van onze milieu paragraaf vinden we het belangrijk dat inwoners ook een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsagenda. Het PAC wil een specifiek Milieu – Duurzaamheid Stimuleringsfonds in het leven roepen voor de stad, wijken en dorpen.
Bedrijven die het voortouw nemen in echt duurzame initiatieven willen we ruimte geven en tegemoetkomen als zij zich willen vestigen in de gemeente. Ruimte op bestaande bedrijventerreinen optimaal benutten, ook voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Investeren in het her-ontwikkelen en opknappen (revitaliseren) van oude bedrijventerreinen. Voordat nieuwe bedrijven locaties worden ontwikkeld wordt dit goed afgestemd met omliggende gemeenten.


Er dient bij de realisatie van bouwprojecten veel aandacht te zijn voor beeldkwaliteit. Wanneer bouwprojecten in de nabijheid van historische objecten worden gerealiseerd dienen deze aangepast te worden aan de omgeving door historisch verantwoord te ontwerpen en te bouwen.

Daarom wil het PAC