1. Dat nieuwbouw niet meer op het gasnet wordt aangesloten.
2. Coevorden van het gas, te beginnen in de stad, in 2030.
3. De aanleg van zonnepanelen op daken door energiecoöperaties stimuleren. De gemeente geeft hierin het voorbeeld door gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen.
4. Dat erbij plaatsing van windmolens, in een vroeg stadium overleg plaats vindt met omwonenden waarbij het uitgangspunt moet zijn dat er voor inwoners, natuur en milieu geen nadelige effecten ontstaan.
5. In samenspraak met woningcorporaties dat alle huurwoningen worden voorzien van zonnepanelen en eigen-huisbezitters de mogelijkheid worden geboden hierbij aan te sluiten.
6. Dat de gemeente grond beschikbaar stelt aan voedselcoöperaties om voedsel dichtbij te produceren.
7. Bedrijven die het voortouw nemen in echt duurzame initiatieven de ruimte geven en tegemoetkomen als zij zich willen vestigen in de gemeente.
8. Planvorming om groen weer terug te brengen in de woonwijken om wateroverlast of druk op de riolering te voorkomen.
9. Dat er in alle woonwijken, de dorpen en de stad voldoende groen is waardoor water op een natuurlijke manier kan worden afgevoerd.
10. Autogebruik terugdringen in de stad door parkeerplaatsen te onttrekken aan de openbare ruimte en deze te ver-groenen.
11. Openbare ruimte inrichten op gebruikers van de toekomst (voetgangers, fietsers, ouderen)
12. Dat bij nieuwbouw van woningen en gebouwen klimaatneutraal bouwen het uitgangspunt is.
13. Dat de gemeente zich inzet om ‘Fair Trade Gemeente’ te worden.
14. Dat er voldoende waterbergingslocaties gerealiseerd worden samenspraak met de waterschappen.
15. Inzetten op duurzame, diervriendelijke biologische landbouw en veeteelt.
16. Afval voorkomen. Verdergaande scheiding van afval. Beperking van afval (ook door tarievenbeleid), grondstoffen – en energieverspilling tegengaan.
17. Dat de gemeente een actieve rol heeft in de voorlichting en bewustwording thema duurzaamheid.
18. Verdere uitbouw naar ecologisch berm- en natuurbeheer.
19. Extra alertheid in het handhavingsbeleid ten aanzien van bedrijven die (niet zichtbare en niet ruikbare) radioactieve besmetting kunnen veroorzaken.
20. Uitbreiding Ecologisch groenbeheer en goede bedrijfsinterne milieuzorg bij de gemeente zelf.
21. Dat in het basisonderwijs milieueducatie aan kinderen wordt gestimuleerd.
22. Dat de gemeente uitsluitend onder strikte voorwaarden beheers-jacht toe staat op haar grondgebied.
23. Een actief dierenwelzijnsbeleid.
24. Oliewinning NAM in onze gemeente stopzetten en daarmee voorkomen dat vuil afvalwater in de Drentse bodem wordt geïnjecteerd.