Bedrijven en inwoners kunnen we dat niet allemaal zélf laten uitzoeken omdat het ons allen aangaat. Het PAC wil dat de wijken van het aardgas worden gehaald. We zetten in op isolatie van bestaande woningen en duurzame vormen van warmte en zonne-energie.
Aangezien windmolens voor hinder kunnen zorgen, is het belangrijk om ze zorgvuldig te plaatsen. Er zijn daarom normen en richtlijnen opgesteld, die de overheid moet toetsen voordat zij een windturbine plaatst.


Het PAC wil dat de gemeente actief beleid voert op het gebied van energiebesparing en het winnen van hernieuwbare energie. De aanleg van zogenaamde ‘postcode rozen’ kunnen daarbij helpen de burgers te betrekken.
Minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en meer zelfvoorzienend zijn draagt bij aan een beter milieu en de klimaatdoelstelling. Onze ambitie hierop in te zetten maakt ons minder afhankelijk van anderen en vergroot onze eigen kracht.


Burgerinitiatieven om voedsel duurzaam en lokaal te produceren worden ondersteund. Bedrijven die het voortouw nemen in echt duurzame initiatieven willen we ruimte geven en tegemoetkomen als zij zich willen vestigen in de gemeente.


Tegelijkertijd moeten we nu al rekening houden met de effecten van de klimaatverandering die we in toenemende mate ervaren. Warmere perioden, meer en hevigere neerslag al dan niet in combinatie met stormen. Een antwoord hierop is volgens het PAC ‘ruimte voor groen en minder beton’.
Meer ‘beton’ leidt tot minder natuurlijke waterafvoer en meer belasting van het rioleringssysteem. Meer ‘beton’ leidt er ook toe dat bij extreme hitte de warmte veel langer wordt vastgehouden. Dit gaat dan ten koste van het vasthouden van vocht in een droge periode. Dit levert tevens voor met name oudere inwoners gezondheidsrisico’s op. In de stedenbouwkundige visie en de ontwikkeling in de woningbouw is bovenstaande het uitgangspunt.


De gemeente voert een actief dierenwelzijnsbeleid, onder andere door geen medewerking te verlenen aan grootschalige en/of industriële (pluim)veebedrijven.
Vergunningsaanvragen in de veehouderij waarbij dieren op grote afstand moeten worden vervoerd wijzen we af. Het PAC zet in op diervriendelijke, ecologische en biologische bedrijfsvoering.


Het PAC is voorstander van natuurlijk wildbeheer en tegen de zogenaamde ‘plezierjacht’. Natuurgebieden middels een Ecologische Hoofdstructuur, ook op Europees niveau, met elkaar in verbinding maakt de jacht zelfs overbodig om dat het natuurlijk evenwicht hierdoor wordt hersteld.
Beheersjacht is alleen onder strenge voorwaarden toegestaan als een dier lijdt, bij ernstige schade of bedreiging van de volksgezondheid of veiligheid, wanneer alternatieven hebben gefaald en het doden van een dier dus de enige effectieve weg is.
De uitvoering moet in handen komen van professionals in dienst van de overheid, en niet langer van jagers.


De bermen worden op natuurlijke wijze onderhouden vanuit het principe van ecologisch beheer Hierdoor ontstaat een vegetatie waarin allerlei insecten, waaronder vlinders en bijen kunnen leven en de bermen kunnen bijdragen aan de biodiversiteit. De ingezette pilots moeten leiden tot duurzaam ecologisch berm – en natuurbeheer.
We verwachten dat dit ook een impuls op werkgelegenheid kan geven.

Daarom wil het PAC