Wie ben ik Ik ben 64 jaar, 39 jaar getrouwd, en heb 2 kinderen en 6 kleinkinderen. Ik ben in 2009 in Coevorden komen wonen, na een werkzaam leven bij de Luchtmacht met vele omzwervingen in Nederland en in het buitenland. Ik heb ook gewerkt in diverse conflictgebieden, en heb daarbij zelf ervaren hoe mensen elkaar het leven onmogelijk kunnen maken. Al die ervaringen hebben sterk bijgedragen aan mijn streven om ook zelf positief bij te dragen aan het welzijn van de medeburgers in mijn eigen woonplaats en aan zorg voor elkaar.


Mijn speerpunt is Bereikbaarheid voor iedereen.


Waar ga ik me voor inzetten Ik ga mij inzetten voor alle inwoners en bedrijven in onze gemeente om de bereikbaarheid te verbeteren. Dit betreft niet alleen fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid van plaatsen en bedrijven. Maar ook bereikbaarheid en toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. Daarbij denkend aan zorg, werk, opleiding, sport, cultuur en openbare instellingen, ook voor personen die bijvoorbeeld een beperkte mobiliteit hebben, laaggeletterd of financieel minder draagkrachtig zijn of moeite hebben met gebruik van het internet. Kortom, ervoor zorgdragen dat inwoners en bedrijven in staat worden gesteld om zoveel als mogelijk zelfstandig zijn eigen plaats te vinden in onze gemeente. Goede bereikbaarheid betekent vanzelfsprekend ook overal goede aansluiting op snel internet.


Waarom stel ik me kandidaat als raadslid De gemeente Coevorden is voor mij een belangrijk deel van mijn leefomgeving. Daarom stel ik graag een deel van mijn tijd en energie beschikbaar om zelf aan verbetering in Coevorden te kunnen meewerken. Als lid van de gemeenteraad kan ik meer resultaten boeken dan aan de zijlijn te blijven staan. Daarbij kies ik voor een raadslidmaatschap voor het PAC omdat ik vind dat deze partij als échte lokale -en onafhankelijke partij het beste oog heeft voor de belangen van de inwoners en bedrijven in onze gemeente. En deze belangen op een goede wijze, in samenspraak met belanghebbenden, behartigen.
Wat betekent duurzaam doen voor mij persoonlijk Duurzaam doen betekent voor mij persoonlijk om samen met anderen te werken aan blijvend meer welzijn bij de inwoners van onze gemeente. Dus niet wachten op anderen, maar zelf het initiatief nemen en zoeken naar samenwerking en draagvlak om situaties blijvend te verbeteren. Met de nadruk op “samen” en “welzijn”.


Wat zijn 5 belangrijke PAC ambities voor mij

1. Verbetering gezondheid en tegengaan van vereenzaming van met name jonge en oudere inwoners van onze gemeente door stimulering van actieve deelname aan het verenigingsleven op het gebied van sport en cultuur.
2. Prioriteit van OV, fietsers, voetgangers en personen met een beperking bij planning (her)inrichting openbare ruimten
3. Uitbreiding voorlichtings- en begeleidingsactiviteiten voor schuldhulpverlening, bestrijding laaggeletterdheid en hulp bij het zoeken naar werk.
4. Stimulering betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij publieke activiteiten en ontwikkelingen in eigen wijk of dorp door vergroting inspraakmogelijkheden en uitbreiding wijk- en dorpsbudgetten
5. Vergroting bereikbaarheid van het bestuur van Coevorden, o.a. door wethouders zichtbaarder te verbinden aan gebieden in de gemeente en het opzetten van vooruitgeschoven loketten voor burgerzaken in de buitengebieden van onze gemeente.