1. Geen verdere schaalvergroting van de gemeente, dus geen fusie met andere gemeenten.
2. Discussie en evaluatie van gemeenschappelijke regelingen.
3. Voorlichting aan inwoners bij invoering omgevingswet.
4. Dat wonen, kleinschalig werken en leven in het Centrum mogelijk wordt gemaakt. Dat betekent dat bestemmingsplannen gewijzigd kunnen worden om dit mogelijk te maken ook als dit ten koste gaat van het winkelbestand. Er wordt hierbij zoveel mogelijk gestreefd naar hergebruik van bestaande gebouwen.
5. Geen verdere uitbreiding van het huidige winkelgebied naar Holwert en Citadel.
6. Verdere uitvoering Centrumplan in samenhang met andere plannen (Woonvisie etc.)
7. Afschaffing parkeer leges voor bewoners van de binnenstad.
8. Bij de totstandkoming van gebouwen en de indeling van de publieke ruimte en de ruimtelijke ordening rekening houden met de gebruiker in de toekomst en zorgen dat dat voor alle gebruikers goed geregeld is.
9. Goede landschappelijke inpassing van bebouwing in het buitengebied met zowel behoud als bescherming van landschappelijke waardevolle, karakteristieke elementen en panden, open ruimte en brinken in de dorpen.
10. Aantrekkelijke dorpen en buurtschappen met voldoende voorzieningen op gebied van zorg, onderwijs etc. Dit dient tevens als basis voor een gezond en gevarieerd midden- en klein bedrijf.
11. Dat wijk- en dorpsvisies de basis vormen voor de verschillende lokale ontwikkelingen.
12. De dorps- en wijkstructuren in stand houden. Elk dorp binnen de gemeente beschikt over een adequate faciliteit (algemeen beschikbare ruimte, bijvoorbeeld dorpshuis of school) om lokale, sociale en/of culturele activiteiten te kunnen uitvoeren.
13. Na de Centrumvisie ook (winkel) beleid voor de gehele gemeente ontwikkelen met daarin verwerkt de gevolgen van bijvoorbeeld krimp, vergrijzing etc.
14. Behoud van karakteristieke dorps- en stadsgezichten.
15. Samen met de verschillende (erkende) overlegpartners zoals plaatselijk belang, dorpsbelang het gesprek aangaan over de democratische legitimatie en hun positie.
16. Afspraken maken over hoe en op welke wijze zij álle inwoners van de wijken/dorpen vertegenwoordigen.
17. Dat thema’s helder, duidelijk en transparant zijn. Vooraf is beschreven wat de aanleiding is, wat de doelstelling is, wie betrokken zijn, wanneer het gereed is, wat eventuele risico’s zijn en wie verantwoordelijk is voor de borging.
18. Onafhankelijke gebiedsadviseurs die de processen begeleiden als dit wenselijk is. Met een grote mate van experimenteerruimte om dit proces verder vorm te geven.
19. Dat gebiedsadviseurs klantgericht zijn aan de ‘vrager’ en zich eigenaar voelen van het proces. Zij zijn bekend met principes van continue verbeteren om dit proces vorm te geven en tot duurzame uitvoering te komen.
20. Afspraken maken hoe we samen themagericht duurzaam kunnen samenwerken.
21. Dat naast het meespreekrecht burgers ruimte krijgen van de raadsfracties actief hun deskundigheid op onderwerpen in te brengen.
22. Dat bij gemeentelijke informatieverstrekking verschillende middelen worden gebruikt die voor een ieder toegankelijk zijn. Dus niet alleen digitaal.
23. Het beleid handhaven ten aanzien van monumentale panden binnen de gemeente.
24.De gemeente zich actief inzet voor de aanleg van glasvezel/breedband voor iedereen in de buitengebieden.