De komende tien jaar zal onze leefomgeving vanwege maatschappelijke -en demografische ontwikkelingen, waaronder vergrijzing en krimp, ingrijpend veranderen.
Binnensteden veranderen omdat inwoners in toenemende mate ook online zullen gaan inkopen. Het winkelbestand neemt daardoor af. Door demografische en sociaal economische ontwikkelingen veranderen woonvragen en woonbehoeften.


De invoering van de omgevingswet zal naar verwachting impact hebben op tal van zaken waar de inwoners mee te maken krijgen De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving zoals: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur.


Inwoners moeten daadwerkelijke zeggenschap krijgen over hun directe leefomgeving. Dat betekent dus ook dat de inwoner zo veel mogelijk invloed moet kúnnen uitoefenen op die omgeving. Daarbij moeten inwoners en gemeente gelijkwaardige gesprekspartners zijn. Daar waar het nodig is dat inwoners ondersteuning nodig hebben om daadwerkelijk gelijkwaardige gesprekspartners te zijn, faciliteert de gemeente dit door het beschikbaar stellen van expertise en waar nodig financiële middelen. Dorps -en wijkvisies bieden een mooie basis dat verder te versterken.


Om het proces van zeggenschap op lokaal niveau kwalitatief te versterken willen we vanuit thema’s werken waarbij inwoners met expertise, ervaring of deskundigheid bij de besluitvorming aanschuiven. Door de juiste personen per thema met elkaar in gesprek te laten gaan wordt expertise gedeeld en vergroot dit de kans op succes.
Daarnaast wordt de lokale betrokkenheid vergroot en wordt het draagvlak op de uitvoering van thema’s vergroot en geborgd. Het spreekt voor zich dat de direct betrokkenen de thema’s bepalen.


De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Naast het inspreek – en meespreekrecht kunnen fracties op thema’s inwoners met expertise ruimte geven inbreng te hebben op onderwerpen.


Actief monumentenbeleid ter bescherming van beeldbepalende historisch waardevolle panden, waaronder boerderijen en schuren met rieten daken. Uitvoering geven aan de Erfgoednota.

Daarom wil het PAC