1. Leefbaarheid voor iedereen en in het bijzonder voor ouderen, gehandicapten, jongeren behouden.
2. Een beleid voor een dementievriendelijke gemeente ontwikkelen.
3. Comfortabele en veilige bereikbaarheid van voorzieningen voor voetgangers, fietsers en gebruikers van rolstoelen, rollators en visueel beperkten.
4. Planvorming, zowel nieuwbouw als renovatie en onderhouden infrastructuur, altijd vanuit het perspectief toegankelijkheid voor iedereen uitgevoerd wordt.
5. Dat de toegankelijkheid van gebouwen, de ruimtelijke ordening en de informatie laagdrempelig en toekomstbestendig zijn.
6. Actief gemeentelijk beleid dat vrijwilligerswerk waardeert en stimuleert, waardoor vrijwilligers gemotiveerd blijven om zich voor de samenleving in te zetten.
7. Aandacht en hulp voor mantelzorgers. In het bijzonder aandacht voor respijtzorg (vervangende zorg).
8. Aandacht in het accommodatie- en welzijnsbeleid voor multifunctioneel gebruik, waar naast culturele activiteiten ook activiteiten voor en door jongeren, ouderen en mensen met een beperking plaats kunnen vinden.
9. Bij de ontwikkeling van het nieuwe stationsgebied specifiek aandacht voor veiligheid op het station, ook in de avonduren.
10. Aandacht voor jongerenhuisvesting.
11. Binnen de bebouwde kom in stad en dorpen een maximale snelheid van 30 kilometer per uur
12. Verkeersveilige inrichting van wijken, dorpen, wegen.
13. Jaarlijkse controle juistheid van verkeersborden.
14. Structurele middelen voor verkeersveiligheid en fietsbeleid om gebruik te kunnen maken van Brede Doel Uitkering subsidies (BDU) voor verkeersveiligheid, fiets- en openbaar vervoersbeleid.
15. Fietsgebruik binnen de gemeente stimuleren door goede en veilige fietspaden met slimme verlichting en veilige en voldoende fietsenstallingen.
16. Een openbaar toilet in het gemeentehuis dat beschikbaar is voor iedereen.
17. Behoud voorzieningenniveau bibliotheken, scholen, gemeenschaps- en dorpshuizen en betaalbare woningen.
18. Dat de bereikbaarheid voor iedereen goed geregeld is, er voldoende, laagdrempelige, vervoersvoorzieningen (bv. kleinschalig publiek vervoer) gericht op de toekomst voorhanden zijn.
19. Dat buslijn 27 weer door Oosterhesselen rijdt en lijn 21 weer basislijn wordt.
20. Speciale aandacht in de Sociale teams voor leefstijl en gezondheid bij inwoners.
21. Dat deelname sport en beweging in het kader van gezonde leefstijl voor iedereen toegankelijk is.
22. Inzet van buurtsportcoaches gericht op sport- en beweegactiviteiten en het ondersteunen van burgerinitiatieven, waarbij hun sport- en beweegactiviteiten worden ingezet voor een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.
23. Een sportplatform, bestaande uit vertegenwoordigers van alle sporten, die de gemeente adviseert in het sportbeleid.
24. Dat uitval van school door jongeren wordt tegengegaan.
25. Dat overstap van school naar werk wordt begeleid.
26. Lokaal onderwijsbeleid in samenhang en samenwerking met andere diensten zoals welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen, jeugdhulpverlening etc. Achterstandsbeleid krijgt hierbij prioriteit. Verdere ontwikkeling van brede scholen met aandacht voor kinderen met een beperking die nu gebruik maken van speciaal onderwijs in andere gemeenten.
27. Dat meer gesubsidieerd werk, verdringing regulierwerk door re-integratie werk tegen gegaan wordt.
28. Speciale aandacht geven aan inwoners met een migratieachtergrond, de gemeente geeft hierbij een voorbeeldrol.
29. Een proef starten met repressie-vrije bijstand.
30. Dat de wettelijke mogelijkheden voor werken met behoud van uitkering worden benut.
31. In deze periode een pilot in Coevorden waar jaarlijks 50 inwoners, die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, een basisinkomen krijgen.
32. Dat voor mensen met een arbeidsbeperking er sociaal werk is; bij de sociale werkvoorziening, bij sociale firma’s of bij reguliere werkgevers (inclusief de gemeente zelf).
33. Bij contractpartners in het sociaal domein is ‘Social Return On Investment’ (SROI) onderdeel van contracteren/aanbesteden.
34. Insteken op preventie ter voorkoming van schulden en vroeg signalering om beginnende schulden te voorkomen.
35. Dat ruimte aan groen kansen en mogelijkheden biedt aan de recreatieve sector en daarmee ook een bijdrage aan werkgelegenheid levert.
36. Inzetten op de vestiging van duurzame en milieuvriendelijke bedrijven die een bijdrage leveren aan het klimaatakkoord.
37. Personenvervoer per spoor Rheine-Coevorden- Emmen in 2020.
38. Degene die overlast bezorgt in het publieke domein wordt aangesproken op gedrag.
39. Daar waar de ruimte van een ander wordt ingeperkt wordt gehandhaafd.
40. Daar waar bedrijven of inwoners afspraken niet nakomen of overtreden er gehandhaafd wordt. Afspraak is afspraak geldt voor iedereen.