Naoberschap was nog niet zolang geleden een vanzelfsprekendheid in de Duits-Nederlandse grensstreek, dus ook in onze gemeente. De maatschappelijke beweging die we doormaken lijkt daar wel op. ‘Er voor elkaar willen zijn’. Noem het Naoberschap Nieuwe Stijl.
Het PAC snapt dat Naoberschap zich niet laat afdwingen maar wil hier wel op insteken. Het PAC stimuleert initiatieven waarbij inwoners een actieve rol willen spelen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving. Vrijwilligers spelen hierbij een cruciale rol.


Het is van belang dat de leefbaarheid, het welzijn en welbevinden van de inwoners van de stad, wijken en dorpen, ook bij toenemende vergrijzing, in stand worden gehouden. Vereenzaming van juist de oudere inwoners ligt hierbij op de loer. Het aantal ouderen met dementie zal drastisch toenemen. De dementievriendelijke gemeente zal de komende jaren vorm moeten krijgen.
Tevens is het van belang om zoveel mogelijk jongeren aan onze gemeente te binden. Dat kan alleen wanneer het goed wonen, werken en leven is. Kunst en cultuur dragen daartoe bij. Naast het rijke verenigingsleven dat door vrijwilligers in stand wordt gehouden zijn daarbij instandhouding van openbare instellingen zoals bibliotheek, museum en theater van groot belang. De gemeente heeft daarbij een belangrijke rol.


Voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer moeten ruimte krijgen ten opzichte van de automobiliteit. De openbare ruimte wordt toekomstbestendig ingericht vanuit dat perspectief. Met speciale aandacht voor goede openbaar vervoersmogelijkheden in de hele gemeente.


Sociaaleconomisch gezien zijn er grote verschillen in de gemeente. Mensen met lagere inkomens en een lagere opleiding leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar minder in goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding. We willen laaggeletterdheid verder terugdringen en steunen initiatieven hiertoe.
Het PAC wil investeren in preventie en het tegengaan van gezondheidsachterstand. Het PAC wil dat inwoners samen met dorps-/wijk-/buurtgenoten vorm geven aan het stimuleren en bevorderen van deelname aan sport en gezonde beweging in een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Het accent ligt hierbij op de keuze voor een gezonde leefstijl.


Het onderwijs is cruciaal voor gelijke kansen. Daarom vindt het PAC het van belang dat de verschillende onderwijsorganisaties in de gemeente samenwerken om een kwaliteitsimpuls te geven aan het onderwijs in Coevorden. Tevens kan het onderwijs een bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl Dat geldt zowel voor de Pré-schoolse opvang, de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) als het Basisonderwijs en binnen het Voortgezet Onderwijs. Kunst, cultuur en muzikale vorming maken onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Het levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en het welzijn van jongeren waar ze hun leven lang van profiteren.
Het eigen organisatiebelang van de onderwijsorganisatie is voor het PAC van secundair belang.


Schulden zijn een groot maatschappelijk probleem en zorgt dat mensen in langdurige armoede leven. Armoede werkt ontwrichtend op gezinnen. Al op jonge leeftijd zijn er in toenemende mate inwoners die in armoede komen door schulden. Veelal is men afhankelijk van een uitkering waarbij allerlei verplichtingen horen.
Deze, vaak van generatie op generatie voortdurende, uitzichtloze situatie en het feit dat deze inwoners ook nog eens aan allerlei regels moeten voldoen maakt dat armoede psychisch en fysiek als belastend ervaren wordt.
Door hierop te investeren wordt de zelfstandigheid van alle inwoners vergroot en levert het ook op andere terreinen zoals gezondheidszorg, jeugdzorg etc., kostenbesparingen op.


Speciale aandacht willen we hierbij geven aan inwoners met een migratie achtergrond. De achterstand tot nagenoeg alles (onderwijs, werk etc.) in onze samenleving is voor deze groep zeer groot. Willen we deze nieuwkomers maximaal kans geven op deelname in de samenleving en de inburgering maximaal laten slagen dan vraagt dat een inspanning van ons allen.


De toeristisch-recreatieve en de agrarische sector zijn de belangrijkste economische pijlers van de buitengebieden. In de toeristische bedrijfstak kent onze gemeente ruim 1,4 miljoen overnachtingen en is daarmee goed voor 25% van de werkgelegenheid. De maatschappelijke ontwikkelingen bieden uitgelezen kansen dit verder te versterken. Het PAC wil dat graag ondersteunen.


Het PAC is voorstander van duurzame vormen van werkgelegenheid en van het versterken van de economische structuur om de werkgelegenheid te vergroten. Met voldoende balans in werk voor hoog- en laagopgeleiden. Focus op technologisch hoogstaande maakindustrie is goed maar daarbij moeten we niet uit het oog verliezen dat het grootste deel van het arbeidspotentieel binnen onze gemeente bestaat uit mensen met een Middelbare Beroeps Opleiding (MBO) diploma of lager. De duurzaamheid- en milieu ambitie die het PAC voor staat vraagt juist om hoger geschoold personeel, ook op HBO niveau. Die zien we als motor van plaatselijke ontwikkeling al het gaat om alternatieve energie.
Goede aansluiting van het onderwijs bij het bedrijfsleven is van groot belang. Opleiding en toekomstige functies moeten op elkaar afgestemd zijn. Maar ook doorstroommogelijkheden binnen het onderwijs moet een focuspunt zijn. Het programma ‘Dutch Tech Zone’ kan hier een bijdrage in leveren.


Het PAC vindt dat de focus naast genoemde ‘maakindustrie’ ook gericht moet zijn op werkgelegenheid in de zorg. Momenteel en zeker in de toekomst is daar een tekort te verwachten op goed opgeleid en bekwaam personeel. Een zorgelijke ontwikkeling omdat, als gevolg van de vergrijzing meer zorg nodig is. Samenwerking van gemeente met onderwijs en instellingen vindt het PAC van groot belang. Ook hiervoor geldt dat er kansen liggen in ‘smart’ beroepen als Informatie Technologie (IT) omdat technische ontwikkelingen, ook in de zorg, een bijdrage kunnen leveren deze beschikbaar en betaalbaar te houden.


De ontwikkeling van personenvervoer per spoor Rheine-Coevorden-Emmen maakt de afstand tot onderwijs deelname in de grensstreek kleiner. En kan tevens een bijdrage leveren in het genereren van grensoverschrijdende werkgelegenheid.
Investeringen vanuit de Gemeente moeten leiden tot substantiële werkgelegenheid.

Daarom wil het PAC