In de afgelopen raadsperiode hebben alle inwoners te maken gehad met ingrijpende veranderingen in het sociaal domein. Landelijke taken zijn naar de gemeenten overgeheveld onder de noemer van decentralisatie. Denk aan de invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Participatiewet.
Los van het feit dat dit proces gepaard ging met forse bezuinigingen is dit vooral ook ingegeven door het idee dat op lokaal niveau de problemen het meest bekend zijn en dat deze op lokaal niveau ook het best opgelost kunnen worden.
Daarnaast is deze beweging bedoeld om de verantwoordelijkheid, regie en antwoorden op ondersteuningsvragen meer bij de inwoners en hun omgeving neer te leggen.
Het PAC deelt dit uitgangspunt. Dit vraagt wel om voldoende tijd en aandacht om dat ook samen écht vorm te geven. Dat vraagt ook aandacht en actieve ondersteuning voor de inwoners die minder goed mee kunnen komen.
In de achterliggende periode heeft het college van Burgemeester en Wethouders onder de noemer ‘Coevorden verbindt’ de aanzet gegeven om de inwoners ook meer te betrekken.
In de komende periode wil het PAC samen met de inwoners een verdiepingsslag maken. Het PAC heeft daarover ideeën. In de begrotingsbespreking 2018 heeft het PAC de motie ‘Bestuurlijke Vernieuwing’ ingediend met als doel continuïteit van dit proces te waarborgen. Alle partijen hebben de motie van het PAC ondersteund. In het verkiezingsprogramma doen we concrete voorstellen.